top of page

Siying Qin, Ph.D

Postdoctoral research fellow

Laboratory of Molecular Biophysics
School of Life Sciences
Peking University


Email: qinsiying@pku.edu.cn

Address: Room 439, Golden Life Science Building, No. 5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing, 100871, China.

Education

2011.09-2016.07

2007.09-2011.07​

Doctor of Philosophy major in biophysics, Peking University, School of Life Sciences

Bachelor of Engineering major in bio-engineering, Beijing Institute of Technology, School of Life Sciences

Publication

Siying Qin, Hang Yin, Celi Yang, Yunfeng Dou, Zhongmin Liu, Peng Zhang, He Yu, Yulong Huang, Jing Feng, Junfeng Hao, Jia Hao, Lizong Deng, Xiyun Yan, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao, Taijiao Jiang, Hong-WeiWang, Shu-Jin Luo and Can Xie, A magnetic protein biocompass, Nature Materials, 2015, 12(5): 217-226, doi:10.1038/nmat4484

bottom of page